Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen "osobní údaje"), a to pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  1. zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  2. plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  3. plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  4. k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  1. výmaz a/nebo přenositelnost,
  2. právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele hankauct@seznam.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu hankauct@seznam.cz.

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu.

vendulagottwaldova@seznam.cz